Особености при ликвидация на фирма – последният етап от нейното съществуване

Особености при ликвидация на фирма – последният етап от нейното съществуване

Наличието на собствен бизнес безспорно е предизвикателство – изправени сме пред множество изпитания и при стартирането, и при развитието и поддържането му в режим на печалба. Макар и статистиката да сочи, че през последните години се отбелязва ръст при създаването на нови малки и средни бизнеси, никак не са редки и случаите, в които следва да се предприеме процедурата по ликвидация на фирма – никой не е застрахован от това бизнесът му да преустанови своята дейност.

Разбира се, причините за взимане на едно такова решение са доста, но най-често срещаната сред тях обикновено касае работата на загуба. Никой собственик на бизнес не желае начинанието му да се увенчава с неуспех и вместо да бележи ръст, ежемесечно да се сблъсква с доказателствата за пропадането на сферата му на занимание. Затова и много от собствениците са принудени да обявяват несъстоятелност и да прибегнат до ликвидация на фирма. В днешната статия ще очертаем някои особености и специфики, които касаят този процес.

Ликвидация на фирма – затварянето на ЕООД/ООД дружество

Знаем, че разликата между ЕООД и ООД се корени в броя на собствениците – при ООД дружествата те са двама или повече. В този ред на мисли, за да се пристъпи към ликвидация на фирма, следва да се достигне до съгласие измежду нейните съдружници, говорейки за ООД структура.

Етапите след това се характеризират с предварително установени законови стъпки. В България ликвидация на фирма е процес, чиято продължителност не би могла да бъде по-кратка от 6 месеца. В хода на този срок, според зависи от големината и устройството на фирмата, се наемат ликвидатори, които да се заемат изцяло с процеса по ликвидация на фирма. Веднъж получили необходимото съгласие от управителя/управителите, тези ликвидатори задвижват всички останали законови стъпки.

Длъжността на ликвидатора е да приключи фирмената дейност по установения от закона ред, набирайки всички необходими документи в изряден вид, както и изпращайки необходимите молби до необходимите места. Изготвя се счетоводен баланс, който онагледява фирмените приходи и разходи. Последващата стъпка касае прекратяването на договорите на служителите, работещи към съответната фирма. Важно е да се проследи състоянието на дружеството от гледна точка на финансови задължения, кредити и изплащания. Законът изисква чисто приключване на дейността на юридическите лица и предмета на тяхното занимание. Имуществото се разпродава, след което се изпращат необходимите молби за ликвидация на фирма съответно към НАП и НОИ, откъдето се очаква връщане на съответните удостоверения за преустановяване на бизнес дейността.

Всяка ликвидация на фирма следва да завърши с отписване от Търговския регистър

При изрядност и наличност на всички необходими документи, процесът по заличаване на фирмата от Търговския регистър е относително лек и кратък. Скоро след подаване на необходимото заявление бизнесът ви ще бъде отписан.